Pozvánka

Výbor TKR Ružomberok Vás pozýva na Valné zhromaždenie TKR Ružomberok dňa 15.03.2019 o 17:00 hod. do klubovne TKR ako člena s hlasujúcim právom. V prípade, že VZ nebude uznášaniaschopné pre neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov s hlasujúcim právom, prekladá sa VZ na 15.03.2019. o 18:00 hod., ktoré bude uznášaniaschopné z prítomných členov, aj keď nebude nadpolovičná väčšina.

Program:

 1. Otvorenie, odsúhlasenie resp. doplnenie programu.
 2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
 3. Správa o činnosti TKR za rok 2018.
 4. Správa o hospodárení, stave majetku a plnení rozpočtu za rok 2018.
 5. Správa trénerskej rady.
 6. Správa dozornej rady.
 7. Návrh plánu práce a programu činnosti TKR na rok 2019.
 8. Návrh trénerskej rady na zabezpečenie športovej činnosti TKR na rok 2019.
 9. Návrh rozpočtu, členských poplatkov a podmienok úhrad turnajov na rok 2019.
 10. Diskusia.
 11. Prijatie nových členov, vysporiadanie členskej základne.
 12. Návrh a schválenie uznesenia z VZ TKR.
 13. Záver.

V Ružomberku 01.03.2019 JUDr. Branislav Klukoš v.r.

predseda TKR