Valné zhromaždenie TK Ružomberok 

POZVÁNKA

Výbor TKR Ružomberok Vás pozýva na Valné zhromaždenie TKR Ružomberok dňa 21.02.2020 o 17:00 hod. do spoločenskej miestnosti TKR ako člena s hlasujúcim právom. V prípade, že VZ nebude uznášaniaschopné pre neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov s hlasujúcim právom, prekladá sa VZ na 21.02.2020. o 18:00 hod., ktoré bude uznášaniaschopné z prítomných členov, aj keď nebude nadpolovičná väčšina.

Program:

 1. Otvorenie, odsúhlasenie resp. doplnenie programu.
 2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
 3. Správa o činnosti TKR za rok 2019.
 4. Správa o hospodárení, stave majetku a plnení rozpočtu za rok 2019.
 5. Správa trénerskej rady.
 6. Správa dozornej rady.
 7. Návrh plánu práce a programu činnosti TKR na rok 2020.
 8. Návrh trénerskej rady na zabezpečenie športovej činnosti TKR na rok 2020.
 9. Návrh rozpočtu, členských poplatkov a podmienok úhrad turnajov na rok 2020.
 10. Diskusia.
 11. Prijatie nových členov, vysporiadanie členskej základne.
 12. Voľba predsedu, nového výboru a dozornej rady TKR.
 13. Návrh a schválenie uznesenia z VZ TKR.
 14. Záver.

V Ružomberku 06.02.2020                                                                     JUDr. Branislav Klukoš v.r.

                                                                                                                           predseda TKR