Oznamy

Všeobecné pravidlá obsadzovania kurtov

  • Závodní hráči obsadzujú tenisové kurty vo vyznačených termínoch a dvorcoch.
  • Rekreační hráči obsadzujú voľné tenisové kurty tak, že sa píšu dvojice hráčov, pričom každý hráč má právo na dve hracie jednotky po 1,5 hod. v týždni a jednu hraciu jednotku v sobotu a nedeľu. Platí zásada, že ďalšiu hraciu jednotku si objedná hráč až po odohratí predchádzajúcej hracej jednotky. Ak sú tenisové kurty voľné a nikto si hodinové hranie nerezervoval toto obmedzenie neplatí.
  • Neobsadený tenisový kurt môže obsadiť ktorýkoľvek člen TKR/hráč po uplynutí čakacej doby 10 min. bez toho, aby sa zapisoval do hracieho plánu a táto hracia jednotka sa mu nezapočítava do kvóty.
  • Tréningy závodných hráčov budú prebiehať od 15:00 hod. max. na 6 tenisových kurtoch od 18:00 hod. na max. 3 tenisových kurtoch v pracovných dňoch. Tréningové jednotky sú vyznačené v pláne obsadenia kurtov.

Povinnosti hráča

  • Vstup na tenisové kurty majú povolený iba hráči, ktorí majú vhodnú tenisovú obuv a uhradené hodinové hranie resp. členské poplatky.
  • Pri hodinovom hraní sa poplatok za tenisový kurt platí vopred správcovi (v jeho neprítomnosti poverenej osobe).
  • Pred začatím hry sú hráči povinní poliať tenisový kurt resp. požiadať správcu.
  • Po ukončení hry sú hráči povinný upraviť tenisový kurt do pôvodného stavu sieťkou resp. metlou.