Členské poplatky 2022

Členské   poplatky TK Ružomberok pre rok 2022 !

Členovia s hlasovacím právom :             dospelí - hrajúci .................... 60 

                                                                     dospelí - nehrajúci .............. 30 

                                                                     dôchodcovia......................... 20 

Členovia bez hlasovacieho práva :        dospelí .................................... 40 

                                                                   registrovaní hráči v STZ ...... 40 

                                                                   dorast, študenti...................... 20 

                                                                   žiactvo ..................................... 10 

                                                                   deti do 10 rokov .....................  ( len za registráciu STZ

 Dočasní členovia :                                   hodinové hranie ( 1,0 hod )... 5 € / dvorec

                                                                   hodinové hranie ( 1,5 hod ) ... 7,50 € / dvorec

                                                                   permanentka ( 10 hraní ) ........ 30 €                                                                                                                ( povinnosť zapisovať sa do herného plánu a do permanentky )

Členský poplatok TK Ružomberok je povinný každý člen uhradiť do 31 mája 2022 !!!

Členský poplatok sa môže vyplatiť v hotovosti správcovi alebo poukázať na účet:

SK45 0200 0000 0012 2984 2155 s uvedením mena platiaceho, V.S. 2022

Vstup na dvorce majú iba členovia, ktorí majú uhradené čl. poplatky, resp. hodinové hranie alebo zakúpenú permanentku

Pri hodinovom hraní sa poplatok za dvorec platí vopred správcovi !

Obsadzovanie dvorcov :

  1. závodní hráči podľa tréningových rozpisov
  2. ostatní podľa rozpisov pri dodržaní hracích limitov

Zásady obsadzovania dvorcov

  1. Závodní hráči obsadzujú dvorce vo vyznačených termínoch a dvorcoch
  2. Rekreační hráči obsadzujú voľné dvorce tak, že sa píšu dvojice hráčov, pričom každý hráč má právo na dve hracie jednotky po 1,5 hod. v týždni a jednu hraciu jednotku v sobotu a nedeľu. Platí zásada, že ďalšiu hraciu jednotku si objedná hráč až po odohraní predchádzajúcej hracej jednotky.
  3. Neobsadený dvorec môže obsadiť ktorýkoľvek člen TK Ružomberok  po uplynutí čakacej doby 10 min. bez toho, aby sa zapisoval do hracieho plánu a táto hracia jednotka sa mu nezapočítava do kvóty.
  4. Tréningy závodných hráčov budú prebiehať od 15:00 hod. max. na 6 dvorcoch, od 18:00 hod.na max. 3 dvorcoch v pracovných dňoch. Tréningové jednotky sú vyznačené v pláne obsadenia kurtov.

výbor TK Ružomberok